Säännöt

JUUSTOPÖYTÄ RY:N SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI
Yhdistyksen nimi on Juustopöytä.

Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Juustopöydän tarkoituksena on edistää jäsentensä juustojen ja juustonvalmistuksen tuntemusta, kehittää juustokulttuuria Suomessa ja selvittää juustojen osuutta terveellisessä ravitsemuksessa.

Tarkoitustaan Juustopöytä toteuttaa järjestämällä juustokulttuuria edistäviä tilaisuuksia sekä välittämällä alaa käsittelevää tietoa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

3 § JÄSENYYS
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Jäsenet hyväksyy kahden yhdistyksen jäsenen esityksestä yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäsenten tulee edustaa yhteiskunnan eri aloja.

Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna hänen voidaan katsoa jäsenenä eronneen yhdistyksestä.

4 § JÄSEN- JA MUUT MAKSUT
Jäsenmaksun suuruudesta määrää yhdistyksen vuosikokous.

Samoin määrätään myös mahdolliset ylimääräiset jäsenmaksut, jotka voivat olla enintään varsinaisen jäsenmaksun suuruisia.

5 § YHDISTYKSEN HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet on rajattu siten, että sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään kahdesti peräkkäin.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa asiamiehen ja tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai, kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän (4) jäsenen ollessa läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on tehdä ehdotus kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenien valinnasta vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä asiamiehen kanssa.
7 § TILINTARKASTAJAT
Yhdistyksellä on vuosikokouksen toistaiseksi valitsemat kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § YHDISTYKSEN VIRKAILIJOIDEN TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja kutsuu kokoon hallituksen, johtaa puhetta yhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa ja hallituksen kokouksissa sekä avaa yhdistyksen varsinaisen kokouksen.

Hallituksen varapuheenjohtaja toimittaa puhenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estettynä.

Yhdistyksen asiamies on hallituksen apuna toimiva henkilö. Hänen tehtävänään on hallituksen apuna ja sen ohjeiden mukaisesti huolehtia yhdistyksen toiminnasta sääntöjen 2 §:n mukaisesti. Asiamies toimii sihteerinä yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kutsu vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin on lähetettävä kirjeellisesti vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

Kokoukselle aiotut esitykset on lähetettävä kirjeellisesti hallitukselle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä,

 1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä
 2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa
 3. sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
11 § VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkasta-jaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;
 8. valitaan erovuorossa olevien tilalle hallitukseen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
 9. valitaan tarvittaessa kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa;
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
 11. esitellään toimintakauden aikana hyväksytyt uudet jäsenet.
12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on pätevä, jos se on tehty kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja päätöksen niissä on vahvistanut vähintään kolme neljättäosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
13 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan yhdistyksen kokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.

Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa vähintään kuukauden väliajoin toisiaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Purkamisesta voidaan tehdä päätös vain siinä tapauksessa, että sitä molemmissa kokouksissa kannattaa vähintään viisi kuudettaosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä.