Nykyiset säännöt >

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Juustopöytä ry.
Sen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Juustopöytä ry:n tarkoituksena on koota yhteen juustonystäviä sekä lisätä juustokulttuurin tunnettuutta osana suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria. Lisäksi Juustopöytä toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän juustontuntemustaan.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa itselleen tai jäsenilleen voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

Juustopöytä toteuttaa tarkoitustaan

 • järjestämällä jäsenistöään yhdistäviä kokous-, esitelmä-, keskustelu-, maistelu-, juhla- ja muita tilaisuuksia, joissa tutustutaan monipuolisesti laadukkaisiin juustoihin
 • tekemällä juustojen asemaa suomalaisessa ruoka- ja juomakulttuurissa edistävää yhteistyötä erilaisten yhteisöjen ja yritysten kanssa
 • viestimällä toiminnastaan jäsenistölleen, yhteiskunnan vaikuttajille ja kuluttajille
 • palkitsemalla alan vaikuttajia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa keräystoimintaa ja järjestää arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

3 § YHDISTYKSEN JÄSENYYS
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi juustoista ja suomalaisesta juustokulttuurista kiinnostuneen henkilön, joka jättää jäsenanomuksen täyttämällä yhdistyksen jäsenanomuslomakkeen ja lähettämällä sen yhdistyksen sihteerille.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka muutoin jäsenedellytyksiä täyttämättä haluaa kannattaa yhdistyksen tarkoitusperiä.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet yhdistyksen päämäärien hyväksi. Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen yli 12 kuukauden ajalta, voi hallitus katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä.

Jäsenen erottamisesta muista erityisistä syistä päättää hallitus.

4 § JÄSEN- JA MUUT MAKSUT
Varsinaisille jäsenille vuotuisen jäsenmaksun vahvistaa yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Vuosikokouksessa määrätään myös mahdolliset ylimääräiset jäsenmaksut, jotka voivat olla enintään varsinaisen jäsenmaksun suuruisia.

Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Kannatusjäsenten vuosimaksuista päättää yhdistyksen hallitus tapauskohtaisesti.

5 § YHDISTYKSEN HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta jäsentä. Heidän kaikkien on oltava Juustopöytä ry:n varsinaisia jäseniä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet on rajattu siten, että sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään kahdesti peräkkäin.

Sääntömääräinen vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin ja tarvittavat toimihenkilöt.

Vuosikokous valitsee hallitukseen kaksi varajäsentä. Varajäsen osallistuu hallituksen työskentelyyn, jos varsinainen jäsen on estynyt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kahden muun hallituksen jäsenen pyynnöstä puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle kuukauden kuluessa pyynnöstä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) jäsentä tai varajäsentä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävät:

 • toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi
 • edustaa yhdistystä
 • valita yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävänsä ja palkkionsa
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 • tehdä ehdotus kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten valinnasta
 • huolehtia mahdollisista vaaliin liittyvistä käytännön järjestelyistä
 • toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
 • pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
 • hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja huolehtia kirjanpidosta
 • laatia toimintakertomus päättyneeltä tilikaudelta
 • laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi
 • huolehtia tiedottamisesta ja sidosryhmäkontakteista
 • päättää kannatusjäsenten vuosimaksuista tapauskohtaisesti

Hallituksella on oikeus päättää yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta.

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

7 § TOIMINNANTARKASTAJAT
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous valitsee seuraavaksi kalenterivuodeksi yhden (1) toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan ja tälle varahenkilön.

8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § YHDISTYKSEN VIRKAILIJOIDEN TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja kutsuu kokoon hallituksen, johtaa puhetta yhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa ja hallituksen kokouksissa sekä avaa yhdistyksen vuosikokouksen.

Hallituksen varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana puheenjohtajan ollessa estyneenä.

Yhdistyksen sihteerin tehtävänä on olla hallituksen apuna sekä huolehtia yhdistyksen toiminnasta hallituksen ohjeiden ja sääntöjen 2 §:n mukaisesti. Sihteeri toimii yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa sihteerinä.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksellä on vuosittain yksi sääntömääräinen vuosikokous. Vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kaikille jäsenille sähköpostilla postitettavalla jäsenkirjeellä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kutsun lähettämispäivä mukaan laskien.

Kokoukselle aiotut esitykset on lähetettävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä,

 1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä
 2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.
 3. sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

11 § VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa

 • esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös
 • esitetään tilintarkastuskertomus
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle
 • vahvistetaan jäsenmaksu
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan yksi varsinainen ja yksi varatoiminnantarkastaja /-tilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle
 • käsitellään muut mahdolliset asiat
 • esitellään toimintakauden aikana hyväksytyt uudet jäsenet

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa vain, mikäli sääntömuutosehdotus on saanut kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään yksi (1) kuukausi, vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

13 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa vähintään kuukauden väliajoin toisiaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Purkamisesta voidaan tehdä päätös vain siinä tapauksessa, että sitä molemmissa kokouksissa kannattaa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos yhdistys puretaan, jälkimmäisessä kokouksessa päätetään myös, mihin yhdistyksen loput varat käytetään.


Esitys on käsitelty Juustopöytä ry:n hallituksen kokouksessa 22.1.2020.


Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksissa 27.8.2020 ja XX.XX.2021.
Rekisteröity PRH:ssa XX.XX.2021.


Päivitetty viimeksi:
21.1.2021 Päivitetty hyväksytyspäivämääriä ja -vuosilukuja vuodelta 2020 vuodeksi 2021.
19.9.2020 Kopioitu alkuperäinen teksti uudesta sivuksi tietoliikenneyhteyshäiriöiden vuoksi.
30.8.2020 lisätty 27.8.2020 vuosikokouksessa hyväksytty lisäys vuosikokouksen esityslistaan (vuosikokouksessa valitaan myös hallituksen varajäsenet)
10.2.2020 lisätty ehdotus sivuille

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa